ГДЗ Дайын үй жұмыстары Решебник География Эминов З. 8 класс 2022 Вопрос 5

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Эминов З., Самедов Г., Алиева А.

I. От географических открытий к исследованиям

1. Новый этап географических открытий

Страница 7

1 2 3 4 5 6 7

2. Развитие географической науки

Страница 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Какие этапы выделяются в истории формирования географической науки?

Страница 13

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Пути накопления новых знаний в географии

Страница 16

1 2 3 4 5 6 7

5. Развитие географии в Азербайджане

Страница 20

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Обобщающие задания. Новые области географии и методы исследования

Страница 23

1 2 3 4 5 6 7

II Карты и способы изображения на них

1. Значение картографических изображений

Страница 26

1 2 3 4 5 6

2. Картографические изображения - источники информации

Страница 29

1 2 3 4 5

3. Способы изображения на картах

Страница 32

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Классификация карт

Страница 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Вычисление расстояний и площадей на картах

Страница 38

1 2 3 4

6. Обобщающие задания. Работа по карте и проведение вычислений

Страница 41

1 2 3 4 5 6 7

III. Движение Земли и его географические последствия

1. Поясное время

Страница 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Годовое движение Земли

Страница 45

1 2 3 4 5 6

3. Полярные дни и ночи

Страница 48

1 2 3 4 5 6

4. Пояса освещенности

Страница 51

1 2 3 4 5 6 7

6. Обобщающие задания. Вычисление поясного времени и угла падения солнечных лучей

Страница 56

1 2 3 5 6 7 8 9

IV Активная тектоническая оболочка Земли

1. Современные горизонтальные и вертикальные движения земной коры

Страница 58

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Литосферные плиты

Страница 61

1 2 3 4 5 6 7

3. Последствия движений литосферных плит

Страница 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Древние участки суши и воды

Страница 70

1 2 3 4 5 6 7

5. Обобщающие задания. Последствия движения литосферных плит

Страница 72

1 2 4 5 6

V. Атмосфера

1. Воздушные массы и атмосферные фронты

Страница 76

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Постоянные и сезонные ветры

Страница 79

1 2 3 4 5 6 7

3. Циклоны и антициклоны

Страница 82

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Распределение атмосферных осадков

Страница 86

1 2 3 4 5 6 7

5. Климат и его формирование

Страница 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Обобщающие задания. Годовой ход температуры и атмосферных осадков

Страница 94

1 2 3 4 5

VI Водная оболочка Земли

1. Образование Мирового океана

Страница 97

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Исследование Мирового океана

Страница 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Температура воды в Океане

Страница 103

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Соленость и прозрачность воды в Океане

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Движение воды в Океане

Страница 109

1 2 3 4 5 6

6. Обобщающие задания. Определение температуры и солености океанской воды

Страница 113

1 2 3 4 5 6 7 8

VII Биосфера

1. Биосфера в системе оболочек Земли

Страница 114

1 2 3 4 5 6 7

2. Географическая оболочка

Страница 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Среда обитания растений и животных

Страница 119

1 2 3 4 5

4. Природные зоны

Страница 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Растительный и животный мир Азербайджа

Страница 127

1 2 3 4 5

6. Обобщающие задания. Работа по карте «Географических поясов и природных зон»

Страница 130

1 2 3 4 5 6

VIII Типология стран мира

1. Типология стран по уровню развития

Страница 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Развитые страны

Страница 135

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Развивающиеся страны

Страница 137

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Индекс человеческого развития

Страница 140

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Обобщающие задания. Сравнение уровня развития стран

Страница 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IX Население и территориальная организация хозяйства

1. Численность населения

Страница 146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Естественный прирост и миграция населения

Страница 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Природные ресурсы

Страница 153

1 2 3 4 5 6 7 8 10

4. Хозяйственное значение природных ресурсов

Страница 156

1 2 3 4 5 6 7 9

5. Формы организации производства

Страница 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Пути развития хозяйства

Страница 162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Обобщающие задания. Классификация природных ресурсов и их хозяйственное значение

Страница 164

1 2 3 4 5

X Экологическая среда и ее охрана

1. Источники загрязнения окружающей среды

Страница 165

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Отрасли хозяйства и экологическая среда

Страница 167

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Пути охраны окружающей среды

Страница 171

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Окружающая среда и охрана здоровья населения

Страница 175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Экологическая ситуация и туристско-рекреационные ресурсы Азербайджана

Страница 178

1 2 3 4 5 6 7 9 10

6. Обобщающие задания. Экологические проблемы и основные пути их преодоления

Страница 182

1 2 3 5 6 7 8 9

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.