ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır Русский язык Бедалов Ч. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Бедалов Ч., Бедалова Н., Горина О., Меликова С.

I РАЗДЕЛ. РОЛЬ ЗНАНИЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

§ 1. Работа с текстом. Учитесь учиться!

Страница 7

1 2 3 4 5 6 7

II РАЗДЕЛ. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ

§ 2. Синонимы. Антонимы. Омонимы

Страница 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 3. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова

Страница 10

1 2 3 4 6 7 8 9

§ 4. Работа с текстом. Памятники животным

Страница 13

1 2 3 4 5

§ 5. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова

Страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 6. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы

Страница 17

1 2 3 4 5 6

§ 7. Работа с текстом. Интерьер

Страница 19

1 2 3 4 5 6 7

§ 8. Устаревшие слова

Страница 20

2 3 4 5 6

§ 9. Фразеологизмы

Страница 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 10. Работа с текстом. Виртуальная реальность

Страница 26

1 2 3 4 5 6 7

III РАЗДЕЛ. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ

§ 11. Словообразование

Страница 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 12. Работа с текстом. Жюль Верн

Страница 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 13. Неизменяемые приставки. Приставки на з- и с-

Страница 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 14. Гласные в приставках пре- и при-

Страница 35

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 15. Работа с текстом. Шейх Сафи

Страница 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 16. Гласные в корне слова

Страница 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IV РАЗДЕЛ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

§17. Словосочетание

Страница 44

1 2 3 4 5 6

§18. Работа с текстом. Что такое настоящая воспитанность?

Страница 46

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 19. Распространённые и нераспространённые предложения

Страница 48

1 2 3 4 5

§ 20. Тире между подлежащим и сказуемым

Страница 49

1 2 3 4 5

§ 21. Работа с текстом. Всемирный день улыбки

Страница 52

1 2 3 4 5

§ 22. Предложения с однородными членами

Страница 53

1 2 3 4 5

§ 23. Сложное предложение

Страница 55

1 2 3 4 5

§ 24. Текст

Страница 57

1 2 3 4

§ 25. Диалог. Прямая речь

Страница 58

1 2 3 4 5 6 7

§ 26. Работа с текстом. Утро

Страница 60

1 2 3 4 5

V РАЗДЕЛ. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ

§ 27. Части речи

Страница 61

1 2 3 4 5 6

VI РАЗДЕЛ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 28. Суффиксы имён существительных

Страница 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 29. Род имён существительных

Страница 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

§ 30. Число имён существительных

Страница 69

1 2 3 5 6 7 8 9 10

§ 31. Склонение имён существительных

Страница 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 32. Работа с текстом. Горькое разочарование

Страница 74

1 2 3 4 5 6

§ 33. Особо склоняемые существительные

Страница 75

1 2 3 4 5 6

§ 34. Разносклоняемые существительные

Страница 76

1 2 3 4 5

§ 35. Несклоняемые существительные

Страница 78

1 2 3 4 5 6 7

§ 36. Не с существительными

Страница 80

1 2 3 4 5 6 7

§ 37. Работа с текстом. Полад Гашимов

Страница 83

1 2 3 4 5 6 7

VII РАЗДЕЛ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 38. Род, число, склонение имён прилагательных

Страница 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 39. Работа с текстом. Николай Рерих

Страница 88

1 2 3 4 5

§ 40. Степени сравнения имён прилагательных

Страница 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 41. Разряды имён прилагательных

Страница 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 42. Работа с текстом. Я желаю вам новых дорог!

Страница 99

1 2 3 4 5

§ 43. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных

Страница 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 44. Суффиксы имён прилагательных -к- и -ск-

Страница 103

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 45. Не с прилагательными

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 47. Работа с текстом. Ага Муса Нагиев

Страница 109

1 2 3 4 5 6

VIII. РАЗДЕЛ. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§ 48. Имя числительное как часть речи

Страница 110

1 2 3 4 5 6

§ 49. Простые, сложные и составные числительные

Страница 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 50. Разряды количественных числительных.Целые числительные

Страница 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 51. Работа с текстом. Единицы измерения времени, веса и длины

Страница 121

1 2 3 4 5 6 7

§ 52. Дробные числительные

Страница 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 53. Собирательные числительные

Страница 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 54. Работа с текстом. Аллахверди Багиров

Страница 129

1 2 3 4 5 6 7

§ 55. Порядковые числительные

Страница 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 56. Работа с текстом. Праздники Азербайджана

Страница 133

1 2 3 4 5 6

IX РАЗДЕЛ. МЕСТОИМЕНИЕ

§ 57. Местоимение как часть речи. Личные местоимения

Страница 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 58. Возвратное местоимение себя

Страница 138

1 2 3 4 5 6

§ 59. Притяжательные местоимения

Страница 139

1 2 3 4 5

§ 60. Указательные местоимения

Страница 141

1 2 3 4 5 6

§ 61. Определительные местоимения

Страница 143

1 2 3 4 5 6

§ 62. Работа с текстом. Письмо солдата

Страница 146

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 63. Вопросительные местоимения

Страница 147

1 2 3

§ 64. Относительные местоимения

Страница 149

1 2 3 4 5

§ 65. Неопределённые местоимения

Страница 150

1 2 3 4 5 6 7

§ 66. Отрицательные местоимения

Страница 152

1 2 3 4 5 6 7 8

X РАЗДЕЛ. ГЛАГОЛ

§ 68. Спряжение глагола. Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы

Страница 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 69. Вид и время глагола

Страница 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 70. Работа с текстом. Артур Конан Дойл

Страница 164

1 2 3 4 5 6 7

§ 71. Переходные и непереходные глаголы

Страница 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 72. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение

Страница 168

1 2 3 4

§ 73. Условное наклонение

Страница 170

1 2 3 4

§ 74. Повелительное наклонение

Страница 171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 75. Работа с текстом. Притча

Страница 174

1 2 3 4 5 6

§ 76. Безличные глаголы

Страница 175

1 2 3 4 5 6 7

§ 77. Правописание гласных в суффиксах глаголов

Страница 177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 78. Работа с текстом. Шедевр современной архитектуры

Страница 180

1 2 3 4 5 6

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.