ГДЗ Готовые домашние задания Ev tapşırığı hazırdır География Эминов З. 6 класс 2022

Год: 2022 Издательство: Баку Авторы: Эминов З., Имрани З., Алиева А., Исмайлова Т.

I. История Развития географических знаний

1. Значение географии

Страница 6

1 2 3 4 5 6 7

2. Развитие знаний о Земле

Страница 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Развитие географических знаний в средние века

Страница 12

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Открытие материков и океанов

Страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Развитие Географических знаний и изучение Азербайджана

Страница 17

1 2 3 4 5

II. Изображение земной поверхности

6. Горизонт и его стороны. Азимут

Страница 22

1 2 3 4 5

7. Масштаб

Страница 24

1 2 3 4

8. Способы изображения земной поверхности. Глобус

Страница 25

1 2 3 4 5 6 7 8

9. План местности и условные знаки

Страница 28

1 2 3 4 5

10. Практическая работа. Составление плана местности.

Страница 31

1 2

III. Географические карты

11. Географические карты и их значение

Страница 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Меридианы и параллели

Страница 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Карты – источник географической информации

Страница 39

1 2 3 4 5 6 7 8

IV. Структура Солнечной системы и планета Земля

15. Вселенная и солнечная система

Страница 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16. Планеты солнечной системы

Страница 47

1 2 3 4 5 6

17. Место Земли в Солнечной системе и ее отличительные особенности

Страница 49

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Вращение Земли вокруг своей оси

Страница 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Орбитальное движение Земли и его последствия

Страница 53

1 2 3 4 5 6 7 8

V. Литосфера

21. Внутреннее строение Земли

Страница 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Горные природы и минералы

Страница 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23. Внутренние процессы на Земле. Вулканы и землетрясения

Страница 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24. Рельеф Земной поверхности. Горы и равнины

Страница 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25. Выветривание и изменение горных пород

Страница 71

1 2 3 4 5 6

26. Практическая работа. Изучение рельефа по физическим картам

Страница 74

1 2 3 4 5

VI. Атмосфера

27. Значение атмосферы и ее строение

Страница 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28. Температура воздуха

Страница 80

1 2 3 4 5 6 7 8

29. Ветер и его виды

Страница 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30. Водяной пар в воздухе

Страница 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31. Атмосферные осадки

Страница 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32. Погода и ее элементы

Страница 95

1 2 3 4 5 6 7 8

33. Метеорологические станции и сбор информации

Страница 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII. Гидросфера

35. Гидросфера и ее значение

Страница 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36. Мировой океан и его изучение

Страница 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37. Мировой океан и его части

Страница 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

38. Круговорот воды в природе

Страница 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39. Части суши в Мировом океане

Страница 113

1 2 3 4 5 6 7

40. Воды суши и их питание

Страница 116

1 2 3 4 5 6 7

VIIII. Биосфера

41. Понятие биосферы

Страница 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42. Почва

Страница 123

1 2 3 4 5 6 7 8

43. Разнообразие растительного и животного мира

Страница 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44. Лесные пояса мира

Страница 130

1 2 3 4 5 6 7 8

45. Влияние человека на природу и охрана биосферы

Страница 133

1 2 3 4 5 6 7

IX. Страны мира и расселение народов

47. Расположение стран на политической карте

Страница 139

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48. Возникновение стран мира и их разнообразие

Страница 143

1 2 3 4 5 6 7 8

49. Численность и состав населения мира

Страница 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50. Размещение населения. Формы населенных пунктов

Страница 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

51. Азербайджанская республика и ее положение относительно соседних государств

Страница 154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х. Отрасли хозяйства. Охрана природы

53. Отрасли хозяйства и основные этапы их развития

Страница 159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Формирование разделения труда. Разнообразие сырья и продукции

Страница 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Сферы экономики стран мира и различия в их развитии

Страница 166

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

56. Источники загрязнения окружающей среды и ее охрана

Страница 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Azegdz.com saytına xoş gəldiniz, düzgün seçim etdiniz!

Zəngin təlim proqramına bir çox fənlər daxildir. Hər yeni dərs bir termin, teorem, nümunə axını daşıyır. Sinifdəki dərslər, ev tapşırıqları, əlavə dərslər, seçmə dərslər müasir tələbədən çox vaxt və enerji alır. Bəzən müəllimin verdiyi məlumatı dərk etmək çətindir və qırx dəqiqə ərzində mənimsənilmir. Evə çatan şagird ev tapşırığını savadlı şəkildə tamamlaya bilmir, özünü axmaq hiss edir və öyrənməyə marağı azalır. Belə anlarda komandamızın diqqətlə sizin üçün buraxdığı ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat lazım olacaq. Burada Azərbaycandan olan tələbələr üçün ən çətin elmlər: riyaziyyat, cəbr və həndəsə, fizika və kimya üçün bütün həllər və düzgün cavablar toplanmışdır.

Reshebniklərin faydalı funksiyalarını qeyd edirik:

  • özünü yoxlama, işlərinin səhvlərə görə təhlili, ilkin mərhələdə bilik boşluqlarının müəyyən edilməsi
  • mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməyə kömək etmək
  • valideynlərin uşağın təhsil prosesinə nəzarət etmə qabiliyyəti, həmçinin bu və ya digər terminologiyanın izahını vermək
  • özünə hörmət və özünə inamın artması, məktəb kursuna uyğunlaşma, rəqabət marağının təzahürü

GDZ Hazır ev tapşırığı ağılsız aldatma ilə bağlı deyil, hər şeydən əvvəl məktəb performansını artırmaq, öyrənmə fəaliyyətlərindən maksimum fayda və zövq almaq üçün bir vasitədir. Təlimat ana və atalar, müəllimlər və tərbiyəçilər üçün də idealdır.